انواع شبکه های کامپیوتری
فروردین ۳۱, ۱۳۹۶
Raid
فروردین ۳۱, ۱۳۹۶

یک سیستم ارتباطات بین کامپیوتری و تجهیزات کامپیوتری (همانند پرینترها) شبکه نامیده می‌شود. این ارتباطات بین کامپیوترها اشتراک‌گذاری اطلاعات بین آن‌ها را تسهیل می‌کند. کامپیوترها ممکن است با یکدیگر از طریق سیستم یا بی‌سیم متصل شوند.
گروه‌بندی‌ها (Categories)
شبکه‌های کامپیوتری به گروه‌های مختلفی بر اساس ویژگی‌های مرتبط تقسیم‌بندی می‌شوند. این گروه‌ها عبارتند از:

 • طول جغرافیایی
 • بین ارتباطی
 • مدیریتی
 • ساختاری

طول جغرافیایی (Geographical Span)
از نظر جغرافیایی، یک شبکه می‌تواند در یکی از گروه‌ها زیر قرار گیرد:

 • می‌تواند تنها طولی به اندازه میز شما داشته باشد که از طریق دستگاه‌های بلوتوث مهیا می‌شود. طول آن به ببیش از چند متر نمی‌رسد.
 • می‌ تواند طول آن به اندازه کل ساختمان گسترده شود، شامل دستگاه‌های میانی برای ارتباطات بین طبقات باشد.
 • می‌تواند به کل شهر گسترده شود
 • می‌تواند بین چند شهر یا استان گسترش یابد
 • می‌تواند یک شبکه پوشش‌دهنده کل جهان باشد

بین ارتباطی (Inter-connectivity)
اجزای یک شبکه می‌توانند به یکدیگر در چند مدل مختلف متصل شوند. این ارتباط به معنای ارتباط فیزیکی یا منطقی یا هر دو می‌باشد.

 • هر دستگاه مجزا می‌تواند به دستگاهی دیگر در شبکه متصل شود که شبکه mesh ایجاد می‌گردد.
 • تمامی دستگاه‌ها می‌توانند به یک  رسانه مجزا متصل شوند اماا از نظر جغرافیایی به هم متصل نیستند، ساختاری شبیه Bas ایجاد می‌شود.
 • هر دستگاه تنها به دستگاه سمت راست و چپ خود متصل می‌شود که ساختار خطی را ایجاد می‌کند.
 • تمامی دستگاه‌ها با یکدیگر ار طریق یک دستگاه منفرد متصل می‌شوند که ساختار stor به وجود می‌آید .
 • تمامی دستگاه‌ها به طور اختیاری با استفاده از تمامی روش‌های قبلی به یکدیگر متصل می‌شوند که ساختار hybrid شکل می‌گیرد.

مدیریت (Administration)
از یک نقطه مشاهده مدیریت، یک شبکه خصوصی تبدیل شود که شامل یک سیستم خود مختار باشد و نتواند به خارج از طریق دامنه فیزیکی یا منطقی دسترسی یابد یا شبکه می‌تواند به یک شبکه عمومی که قابل دسترس به همه جا باشد تبدیل گردد.
شبکه ساختاری (Network Architecture)

 • می‌تواند یک یا بیشتر سیستم‌ها به عنوان سرور رفتار کنند. بقیه به عنوان کلانیت هستند، ارائه درخواست به سرور برای انجام خدمات، سرور درخواست‌ها را به نیمی از کلانیت‌ها ارائه می‌دهند.
 • دو سیستم می‌تواند به صورت نقطه به نقطه به یکدیگر متصل شوند یا به عبارت دیگر به صورت مدل Back_to_Back. هر دو در یک سطح قرار می‌گیرند و peers نام دارند.
 • می‌تواند یک شبکه hybrid باشد که شامل ساختار شبکه تمامی انواع ذکر شذه باشد

برنامه‌های شبکه (Network Applications)
سیستم‌های کامپیوتری و تجهیزات آن برای تشکیل دادن یک شبکه به یکدیگر متصل می‌شوند که مزایای زیر را در بر دارد:

 • منابع مانند پرینترها و دستگاه‌های ذخیره‌سازی به اشتراک گذاشته می‌شوند
 • اطلاعات تبادل می‌یابد به معنای email و FTP
 • اطلاعات با استفاده از web و اینترنت به اشتراک گذاشته می‌شوند
 • تعامل با سایر کاربران با استفاده از صفحات وب پویا
 • تلفن ‌های از طریق IP
 • ویدئو کنفرانس‌ها
 • محاسبات و پردازش موازی
 • ارسال پیغام

دیدگاه ها بسته شده است